OGŁOSZENIE

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W GRODZISKU MAZOWIECKIM
z dnia 3 października 2013 roku
W SPRAWIE : NAJMU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ogłasza pierwszy przetarg (licytację) nieograniczony na najem powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. W. Westfala 3

Przetarg na wyłonienie najemcy nieruchomości odbędzie się dwuetapowo:

  • w pierwszym etapie zainteresowani złożą oferty pisemne,
  • w drugim etapie wybrani oferenci wezmą udział w licytacji miesięcznej stawki czynszu.
PRZEDMIOT NAJMU ORAZ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZETARGU

Przedmiot najmu - powierzchnia użytkowa na zainstalowanie i eksploatację automatu z napojami dla dzieci - soki naturalne, woda niegazowana.

Przystępujący do przetargu, przed licytacją zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków określonych w ogłoszeniu i regulaminie przetargu.

Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim ul. W. Westfala 3 oraz na stronie internetowej www.sp2grodzisk.pl

Najemcy powierzchni użytkowych wynajmowanych od Gminy Grodzisk Mazowiecki nie wywiązujący się z warunków umowy najmu nie mogą brać udziału w przetargu. Do licytacji dopuszczeni będą jedynie oferenci spełniający wymagania formalne określone w regulaminie.

Powierzchnię użytkową, stanowiącą przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze, w godzinach 10.00 - 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 lub sekretarz szkoły p. Agnieszka Czwartkowska-Molas.

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. W. Westfala 3 do dnia 11.10.2013 r. do godziny 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2013 r. o godzinie 14.00 w Szkole Podstawowej nr 2. Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu przetargu zostanie wywieszona o godz. 15.30 na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 2 oraz na stronie www.sp2grodzisk.pl

Pierwszy przetarg - licytacja wysokości miesięcznej stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim 15.10.2013 o godzinie 14.30 w gabinecie dyrektora.

Stawka wywoławcza czynszu za najem powierzchni wynosi 75,00 zł (siedemdziesiąt pięć złotych) netto miesięcznie. Postąpienie wynosi minimum 15,00 zł (piętnaście złotych). Informacje dotyczące przetargu udzielane będą w dni robocze w godzinach 9.00 - 15.00 pod numerem telefonu: 22 755 53 91.


Dokumenty:

Regulamin przetargu

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Umowa najmu